ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 69-ΤΗΛ. 2310 522986, FAX: 2310 553609

Τ.Κ.  546 27  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Θεσσαλονίκη      15/01/2011

 

Aριθ. Πρωτ.           7526

                            (ΑΡΙΘ. ΑΝΑΓΝ.  630/73)

 

Θέμα: Αναστολή εφαρμογής από τους ΟΤΑ αρμοδιοτήτων που τους διαβιβάζονται στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος “Καλλικράτης”. 

 

Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύμβουλοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως(ΦΕΚ 256 Α/31.12.12)αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων του «Καλλικράτη» που επρόκειτο να ασκήσουν οι ΟΤΑ από την 1η Ιανουαρίου 2013 και στο εξής, διότι  για να αποδοθούν αυτές οι αρμοδιότητες θα πρέπει να προηγηθεί η έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ).

 

Με βάση τον «Καλλικράτη», από την 01.01.2013 οι Δήμοι θα επιβαρύνονταν με 85 πρόσθετες αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, τον τομέα των πολεοδομικών εφαρμογών, τον αναπτυξιακό τομέα, τη λειτουργική υποστήριξη των σχολικών δομών, καθώς και τον τομέα της εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 της σχετικής πράξης  με τίτλο “Ζητήματα αρμοδιοτήτων των άρθρων 94, 95 και 204 του Ν. 3852/2010” ορίζεται:

 

1. Ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων των άρθρων 94 και 204 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), που τους μεταβιβάζονται στο πλαίσιο των οριζομένων στη περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 95 και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του ιδίου νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, ως ισχύει, καθορίζεται αναλόγως με σχετικές αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών και του υπουργού Οικονομικών σε ζητήματα αρμοδιότητάς του, καθώς και κάθε άλλου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, όπου συντρέχει περίπτωση, έπειτα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Με τις αποφάσεις αυτές, ρυθμίζονται και ζητήματα μεταφοράς προσωπικού και απόδοσης των ανάλογων οικονομικών πόρων, που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους δήμους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικό, τεχνικό, λεπτομερειακό ζήτημα.

2. Με όμοιες αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται αναλόγως ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς στο πλαίσιο των οριζομένων στην περ. α, της παρ. 1, του άρθρου 95 του ν.3852/ 2010, για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη.

Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παρ. 2, 3 και 4 και της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 95 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 206 του ανωτέρω νόμου, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτά σχετικής προθεσμίας.

 

Στις αρμοδιότητες που προβλεπόταν να μεταφερθούν στους ΟΤΑ από την 01.01.2013 αλλά αναστέλλεται η εφαρμογή τους μέχρι να εκδοθεί σχετική ΚΥΑ μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:
 

 

- Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.


- Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.


- Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και η διενέργεια επιθεωρήσεων και ηλεκτρολογικών ελέγχων.


- Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των Κέντρων Ελέγχου Καυσαερίων.

 

Οι παραπάνω διαδικασίες θα συνεχίσουν να ολοκληρώνονται από τις αρμόδιες Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας.

                                                                          

Με τιμή για Δ.Σ. της Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΛΥΚΑΡΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΚEΛΠΕΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

Λίστα Ενημέρωσης

Γραφτείτε στη λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε τα νέα μας

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ. Προέδρου: 25410 70760

Τηλ. Γραμματείας: 25410 75390

E-mail: xanthisgarage [at] yahoo.gr & info [at] spease.gr

ΑΡ. ΑΝΑΓΝ: 75/1979