ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 69-ΤΗΛ. 2310 522986, FAX: 2310 553609

Τ.Κ.  546 27  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Θεσσαλονίκη      15/01/2011

 

Aριθ. Πρωτ.           7526

                            (ΑΡΙΘ. ΑΝΑΓΝ.  630/73)

 

Θέμα: Αναστολή εφαρμογής από τους ΟΤΑ αρμοδιοτήτων που τους διαβιβάζονται στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος “Καλλικράτης”. 

 

Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύμβουλοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως(ΦΕΚ 256 Α/31.12.12)αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων του «Καλλικράτη» που επρόκειτο να ασκήσουν οι ΟΤΑ από την 1η Ιανουαρίου 2013 και στο εξής, διότι  για να αποδοθούν αυτές οι αρμοδιότητες θα πρέπει να προηγηθεί η έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ).

 

Με βάση τον «Καλλικράτη», από την 01.01.2013 οι Δήμοι θα επιβαρύνονταν με 85 πρόσθετες αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, τον τομέα των πολεοδομικών εφαρμογών, τον αναπτυξιακό τομέα, τη λειτουργική υποστήριξη των σχολικών δομών, καθώς και τον τομέα της εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 της σχετικής πράξης  με τίτλο “Ζητήματα αρμοδιοτήτων των άρθρων 94, 95 και 204 του Ν. 3852/2010” ορίζεται:

 

1. Ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων των άρθρων 94 και 204 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), που τους μεταβιβάζονται στο πλαίσιο των οριζομένων στη περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 95 και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του ιδίου νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, ως ισχύει, καθορίζεται αναλόγως με σχετικές αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών και του υπουργού Οικονομικών σε ζητήματα αρμοδιότητάς του, καθώς και κάθε άλλου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, όπου συντρέχει περίπτωση, έπειτα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Με τις αποφάσεις αυτές, ρυθμίζονται και ζητήματα μεταφοράς προσωπικού και απόδοσης των ανάλογων οικονομικών πόρων, που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους δήμους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικό, τεχνικό, λεπτομερειακό ζήτημα.

2. Με όμοιες αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται αναλόγως ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς στο πλαίσιο των οριζομένων στην περ. α, της παρ. 1, του άρθρου 95 του ν.3852/ 2010, για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη.

Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παρ. 2, 3 και 4 και της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 95 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 206 του ανωτέρω νόμου, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτά σχετικής προθεσμίας.

 

Στις αρμοδιότητες που προβλεπόταν να μεταφερθούν στους ΟΤΑ από την 01.01.2013 αλλά αναστέλλεται η εφαρμογή τους μέχρι να εκδοθεί σχετική ΚΥΑ μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:
 

 

- Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.


- Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.


- Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και η διενέργεια επιθεωρήσεων και ηλεκτρολογικών ελέγχων.


- Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των Κέντρων Ελέγχου Καυσαερίων.

 

Οι παραπάνω διαδικασίες θα συνεχίσουν να ολοκληρώνονται από τις αρμόδιες Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας.

                                                                          

Με τιμή για Δ.Σ. της Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΛΥΚΑΡΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΚEΛΠΕΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

Πανελλήνιο Συνέδριο Φανοποιών - Βαφέων στην Ξάνθη

Έπειτα από την συνάντηση που υπήρξε  στην ΟΒΕΑΜΜΕ αποφασίστηκε η Ομοσπονδία  να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια που θα ζητηθεί από το σωματειο Ξανθης ώστε να πραγματοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα Πανελλήνιο Συνέδριο Φανοποιών – Βαφέων στην πόλη της Ξάνθης για συζήτηση ανταλλαγή  απόψεων και θέσεων πάνω σε ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των φανοποιών-βαφέων.
  
Επίσης έγινε αναλυτική αναφορά και συζήτηση μεταξύ των μελών του Προεδρείου για τα προβλήματα που δημιουργούνται στο κομμάτι της αποζημίωσης του συνεργείου από τις ασφαλιστικές εταιρείες και του τρόπου κλεισίματος των φακέλλων από τροχαίο ατύχημα.
Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται σε όλη την επικράτεια. Άμεση ενημέρωση των σωματείων μελών μας φανοποιών-βαφέων για αυτό το Συνέδριο που θα διεξαχθεί μέσα στο 2013 .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΒΕΑΜΜΕ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ       ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ       ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ69-ΤΗΛ. 2310522986, FAX: 2310553609

Τ.Κ.  546 27  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

International Organisation for Motor Trades and Repairs

C.E.C.R.A.

Comite Europeen du Commerce et de la reparation de l' Automobile

European Committee for Motor Trades and Repairs

 

Θεσσαλονίκη      17/12/2012

 

Aριθ. Πρωτ.           7502

                            (ΑΡΙΘ. ΑΝΑΓΝ.  630/73)

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΒΕΑΜΜΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Μηχανημάτων και Μοτοποδηλάτων Ελλάδος(ΟΒΕΑΜΜΕ) πραγματοποίησε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της στις 18 Νοεμβρίου 2012 στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.Λυκάρτσης Αναστάσιος, ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους για την παρουσία τους και ειδικότερα αυτούς που έρχονται από πολύ μακριά. Κύριοι,- όλοι γνωρίζουμε πως επισκευαστικός κλάδος βιώνει την χειρότερη περίοδο στη χώρα μας λόγω της οικονομικής κρίσης και κανείς δεν βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία. Η αλήθεια είναι - ότι ως Έλληνες ζούμε πρωτόγνωρες ημέρες. Έχουμε προσγειωθεί ανώμαλα και συνειδητοποιούμε ένα αδιέξοδο. Ακούμε συνεχώς Όρους και έννοιες που δεν έχουμε ξανακούσει και αναρωτιόμαστε πότε θα σταματήσει αυτό και πότε θα ξαναρχίσομε να μιλάμε και να ασχολούμαστε με πράγματα που θα μας κάνουν να χαμογελάμε. Μια από τις λέξεις που μπήκαν πρόσφατα στη ζωή μας είναι η αναδιάρθρωση. Μπορεί να μας θυμίζει τράπεζες η δάνεια αλλά μήπως πρέπει και εμείς να προχωρήσουμε σε αναδιάρθρωση σε ότι αφορά την ζωή μας και στο πως βλέπουμε το μέλλον μας σε αυτή τη χώρα αφού είναι πλέον δεδομένο ότι δεν θα συνεχίσουμε να ζούμε όπως παλαιά. Άρα συνάδελφοι πρέπει να ανακαλύψουμε νέους τρόπους και να οργανώσουμε τη ζωή μας με βάση τα νέα κοινωνικά , οικονομικά και πολιτιστικά δεδομένα. Σίγουρα δεν είναι εύκολο αλλά και σίγουρα δεν είναι ακατόρθωτο καθώς μέσα από την κρίση θα γεννηθούν ευκαιρίες και προϋποθέσεις για νέες ιδέες και δημιουργικά ξεκινήματα. Σε όλες τις μεγάλες κρίσεις οι άνθρωποι δένονται μεταξύ τους προκειμένου να ανταπεξέλθουν. Η ιστορία έχει δείξει ότι ως Έλληνες είμαστε καλοί σε αυτό. Μην το βάζετε κάτω , βρείτε το θάρρος και ρίξτε μια διαφορετική ματιά στο μέλλον . - Το συμπέρασμα που βγαίνει από τις συζητήσεις των προεδρείων και των αντιπροσώπων των σωματείων επισκευαστών που συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας είναι πως σε όλες τις περιοχές της βόρειας Ελλάδας η πτώση του τζίρου είναι μεγάλη . Οι διελεύσεις των αυτοκινήτων έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό , οι ιδιοκτήτες των συνεργείων αδυνατούν να καλύψουν τα πάγια έξοδα και παρά το γεγονός ότι προχώρησαν σε απολύσεις προσωπικού πολλοί πιστεύουν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα αναγκαστούν και οι ίδιοι να οδηγηθούν στην ανεργία όπως και άλλοι συνάδελφοι τους που έκλεισαν τα συνεργεία τους.- Προσκεκλημένος στη Γενική Συνέλευση ήταν και ο Πρόεδρος της ΕΟΒΕΑΜΜΕ κ. Αθανάσιος Νικολόπουλος που δήλωσε,- η εικόνα που έχω από την ενημέρωση των συναδέλφων που ανήκουν στην δύναμη τής ΕΟΒΕΑΜΜΕ είναι ότι ο κλάδος βιώνει μια πολύ μεγάλη κρίση. Σε αυτή την δύσκολη περίοδο που διανύουμε πρέπει να γνωρίζετε ότι οι δυο ομοσπονδίες έχουν την καλύτερη επικοινωνία και μαζί προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα που είναι κοινά για όλους. Αυτή την εποχή επιβάλλεται όλοι οι συνάδελφοι να είναι κοντά στις διοίκησης των σωματείων που εργάζονται για το καλό όλων . Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε με την εκλογή του προεδρείου , τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, έγινε ανάγνωση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής ενώ παρουσιάστηκε και ο προϋπολογισμός του 2013. Σημαντικές ανακοινώσεις έγιναν για την δανειοδότηση των συνεργείων που μετά τον νόμο 3852/2010 πρόγραμμα Καλλικράτης μεταβιβάστηκε στην αρμοδιότητα των Δήμων. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 οι Δήμοι θα χορηγούν τις άδειες άσκησης επαγγέλματος και τις εξουσιοδότησης για της Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων. Επίσης, ενημερώθηκαν τα Μέλη μας να απευθυνθούν στα κατά τόπους Επιμελητήρια για την αυτοαπογραφή στο ΓΕ.ΜΗ. Η Συνέλευση λόγω των πολλών θεμάτων αλλά και των τοποθετήσεων που έγιναν από διοικητικά συμβούλια των σωματείων είχε μεγάλη διάρκεια και έκλεισε με την ενημέρωση πάνω σε διάφορα κλαδικά θέματα και ανακοινώσεις από την διοίκηση της Ομοσπονδίας.

Με την παρουσία τους μας τίμησαν οι:

Παπαδόπουλος Παναγιώτης Πρόεδρος ΒΕΘ

Γιαννακόπουλος Δημήτριος ΓΕΝ.ΓΡ.ΒΕΘ

Πάρδας Βασίλης ΕκπρόσωποςΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Νικολόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος ΕΟΒΕΑΜΜ-Πρ.ΦΑΝΟΒΑΦΕΩΝ

Π.Καρανάσιος Τεχνικό Γραφείο

Οικονόμου Αναστάσιος Σύμβουλος Επιχειρήσεων.EUROFOCUS

Καρκάτας Γεώργιος Νομικός Σύμβουλος Ομοσπονδίας

Καντούρης Κων/νος εκπρόσωπος ΣΥΔΕΣΥΣ και Πρόεδρος Ανταλλακτεμπορικής

Σαραιγλής Γεώργιος Πρόεδρος Ηλεκ/γων Θεσσαλονίκης

Κούπκας Γεώργιος Παλιός Πρόεδρος Συλλόγου Μηχ/κων Θεσσαλονίκης

Πάτρας Ιωάννης Συνταξιούχος

Ομηρίδης Ευάγγελος Συνταξιούχος

Κλαδικό Τύπο

Κατσαρού Μαρία και Χριστόπουλος Κων/νος

Και οι Σύλλογοι Σωματεία – Μέλη μας Δια των Αντιπροσώπων τους.

Θεσ/νίκης Μηχανικοί και Ηλεκτρολόγοι

Κατερίνης

Κοζάνης

Αλεξάνδρειας

Κιλκίς

Δράμας Μηχανικοί και Φανοβαφέων

Χαλκιδικής

Βέροιας

Γρεβενών

Έδεσσας

Σέρρες

Καβάλας

Κομοτηνής

Φλώρινας

Ορεστιάδας

Με τιμή για Δ.Σ. της Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.Ε.

 

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΟΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

ΛΥΚΑΡΤΣΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΚEΛΠΕΤΖΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Λίστα Ενημέρωσης

Γραφτείτε στη λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε τα νέα μας

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ. Προέδρου: 25410 70760

Τηλ. Γραμματείας: 25410 75390

E-mail: xanthisgarage [at] yahoo.gr & info [at] spease.gr

ΑΡ. ΑΝΑΓΝ: 75/1979